Vad är COPE?

COPE är ett föräldraskapsstödsprogram som riktar sig till både föräldrar och professionella. Läs exempel om idéer i programmet på korten nedan:

Svenska COPE

Om programmet

COPE- programmet har utarbetats av professor Charles Cunningham vid McMaster’s Children’s Hospital i Hamilton, Ontario. 

COPE har funnits i Sverige sen 2000 och förvaltas av Barn och ungdomspsykiatrin Skåne, Region Skåne.

Genom att erbjuda programmet generellt via exempelvis förskola, BVC, elevvård/skolhälsovård kan man stärka skyddsfaktorer för barn och föräldrar.
COPE erbjuds som föräldraskapsstöd i en tredjedel av landets kommuner och i regioner inom t.ex. habilitering, BUP och NP-team.

COPE kan med fördel erbjudas till alla föräldrar som upplever att de har behov av stöd i att hantera vardagsproblem men utarbetades ursprungligen för föräldrar till barn med utagerande beteende.

Syfte och upplägg

COPE-programmet bygger på inlärningspsykologi och social inlärningsteori men också på kognitiv attributionsteori, systemisk familjeteori och teorier om storgruppsprocesser.

Syftet är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera vardagsproblem samt öka tilltron till den egna förmågan. Ett viktigt syfte är också att förbättra samspelet i familjen och att skapa stödjande nätverk. Programmet har en utpräglat pedagogisk inriktning.

COPE är manualbaserat och utgår från en storgruppsmodell, vilket gör programmet kostnadseffektivt och skapar förutsättningar för ett rikt erfarenhetsutbyte mellan föräldrar.

En COPE-kurs omfattar 7 kurstillfällen om två timmar. Gruppen träffas en gång i veckan. Programmet bygger på föräldrarnas aktiva deltagande med reflekterande samtal i smågrupper och i storgrupp.
  • Innehåll

  • Positiv samvaro, uppmärksamma det positiva, delad uppmärksamhet.
  • Tydliga uppmaningar.
  • Bevara sitt lugn, bortse från negativt beteende.
  • Förbered övergång, Först-sedan.
  • Planera tillsammans.
  • Hantera konflikt.
  • Problemlösning

Hur blir man COPE certifierad?

I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE utarbetat en certifiering för COPE kursledare.
För att bli certifierad COPE kursledare krävs bland annat att du har genomgått grundutbildningen.

Forskning om COPE programmet

Flera publiceringar angående detta program har gjorts genom åren. Mellan 2014 – 2019 har vi samlat fyra viktiga rapporter här.
Write your awesome label here.