Forskning kring COPE programmet

Här samlar vi rapporter som gjorts angående COPE modellen

Effekter av föräldrastöd

Redovisning av en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen

Publiceringsår: 2015
Ansvarig: Socialstyrelsen.se

I denna rapport presenterar Socialstyrelsen en översikt av resultaten från den nationella jämförelsestudien. Resultaten kommer att redovisas närmare i vetenskapliga artiklar.

Föräldraskapsstödprogram kan effektivt minska barn och ungdomars beteendeproblem, visar en ny studie.

Föräldrarna som deltog blev mindre stressade, fick färre aggressiva utbrott och ett mindre bestraffande beteende.

Bland barnen minskade beteendeproblemen hos 92 procent.– Studien visar att beteendeproblemen minskade hos 92 procent av barnen. De deltagande föräldrarna blev mindre stressade, hade färre depressiva symptom och mindre negativa reaktioner på barnens beteende.

Även användningen av hårda uppfostringsmetoder minskade, säger Socialstyrelsens enhetschef Knut Sundell.

Stabila resultatResultaten av programmen var i huvudsak stabila efter två år, visar uppföljningen.

Föräldraskapsstödsprogrammen är en vanlig metod för att förebygga psykisk ohälsa hos barn med beteendeproblem. 

Föräldrastöd & Tonåringar

Rapport till Länsstyrelserna

Publiceringsår: 2015

Ansvarig: Elin Alfredsson, Anders Broberg & Ulf Axberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Resultaten visar att de föräldrar som sökte sig till de universellt erbjudna föräldragrupperna hade ett faktiskt behov av interventionen eftersom de upplevda problemen var högre än bland föräldrar i allmänhet.

I effektutvärderingen av de fem studerade föräldrastödsprogrammen (COPE, KOMET; Connect, Aktivt föräldraskap och LFT (Ledarledd föräldraträning) visade det sig att samtliga program hade positiva effekter för familjerna, att dessa effekter var större i det program där föräldrar och barn uppgav störst problem initialt, samt att effekterna inte skiljde sig nämnvärt åt mellan övriga program.

Avslutningsvis var föräldrar generellt sett nöjda med det program de deltagit i, men föräldrarna i Connect var mindre nöjda än övriga föräldrar.

https://www.ub.gu.se/sv/hitta-material?publicationId=221996


Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott- Kunskapsstöd med rekommendationer för socialtjänstens arbete med barn 6-17 år

Publiceringsår: 2021
Ansvarig: Socialstyrelsen

Cope ingår i Socialstyrelsens kunskapsstöd “Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott” som ett exempel på beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram som bör användas.

Rekommendationen gäller för barn 6-11 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende. 

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/cope-community-parent-education/

Med många bäckar att stämma i

Hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Publiceringsår: 2014
Ansvarig: Forskare vid Uppsala Universitet har genomfört studien på uppdrag av Skandia.

Beräkningsexemplet ovan som baseras på föräldrastödsprogrammet COPE visar att programmet generar två kronor tillbaka för varje satsad krona under ett år, samt sju till åtta kronor under 15 år när det erbjuds som en riktad insats, det vill säga till föräldrar med barn som redan har utagerande beteendeproblem.

https://news.cision.com/se/skandia/r/ny-metod-for-att-utvardera-effekterna-av-forebyggande-arbete,c9674194 

Örebroavhandling

Först att granska effekt av föräldrastöd över tid​

Publiceringsår: 2016

Ansvarig: Viveca Olofsson, Örebro universitet

Hon har granskat fyra behandlingsprogram som vänder sig till föräldrar med utåtagerande barn. Alla visar sig ge likvärdiga resultat efter två år.

Hur blir man COPE certifierad?

I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE föreningen utarbetat en certifiering för COPE kursledare.
För att bli certifierad COPE kursledare krävs bland annat att du har genomgått grundutbildningen.