logo

"Den bästa och svåraste uppgiften i världen"

Rapport om Stöd i föräldraskapet från Allmänna Barnhuset 

Stöd för att hantera svårigheter i föräldraskapet

I rapporten ”Den bästa och svåraste uppgiften i världen – Barnuppfostran och konflikthantering bland föräldrar i Sverige 2017” av Carolina Jernbro mfl., har forskare fått i uppdrag att kartlägga förekomsten av kroppslig bestraffning och annan kränkande behandling av barn i Sverige.  

12 % av föräldrarna i studien uppgav att de använt psykiskt våld mot barnet, såsom att ha förolämpat barnet, hotat med fysiskt våld eller kastat/slagit sönder något inför barnet. Det var betydligt vanligare att använda psykiskt våld mot barnet bland föräldrar som själva blivit utsatta för fysiskt våld under sin egen uppväxt och bland föräldrar med barn som hade en neuropsykiatrisk  funktionsnedsättning.

 Enligt enkäten rapporterade 2% av föräldrarna att de använt fysiskt våld mot barnet det senaste året. Nästan 19% uppgav att de vid minst ett tillfälle det senaste året knuffat eller ruskat sitt barn. Detta var vanligare bland föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Aspergers syndrom eller autism.

 Fick föräldrar något stöd för att hantera svårigheter i föräldraskapet?

 De flesta föräldrar (83%) rapporterade att de inte haft något behov av stöd för att hantera olika svårigheter i föräldraskapet. 17% rapporterade att de haft behov av professionellt stöd i föräldraskapet. Det var 0,3% som begärt, men inte fått något stöd. 10% hade fått stöd som hjälpt dem. Det handlade framförallt om hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och från barnavårdscentraler (BVC) genom föräldrautbildning och samtal med psykolog eller kurator. Flera hade också fått stöd från barnhabiliteringen och socialtjänsten. Föräldrautbildningen COPE (The Community Parent Education Program) hade hjälpt en del föräldrar.

http://www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt