logo

COPE i Sverige

COPE har använts i Sverige sedan år 2000 och finns efter 18 år i 20 av Sveriges 24 län. Nedan följer en kort redovisning från några av de platser där man har störst erfarenhet av programmet.

- Malmö

BUP kliniken i Malmö kom 1997 i kontakt med Charles Cunningham. För att de föräldrar i Malmö som var intresserade av att delta i en COPE föräldrakurs skulle få möjlighet till detta, har BUP-kliniken i Malmö arbetat för att sprida COPE även utanför kliniken. Kliniken har samarbetet med Malmö Stad som vill starta upp egna grupper. Detta har gjorts genom att bjuda in personal från skola och socialtjänst att vara med vid de föreläsningar och kursledarutbildningar som Charles Cunningham har hållit under sina besök på kliniken, samt genom att erbjuda handledning till dem som startar upp COPE-grupper. Vidare har BUP i Malmö översatt den kanadensiska manualen och filmen. Kliniken har även i samråd med Charles Cunningham utarbetat en tonårsversion av programmet.

http://www.malmo.se/cope

- Linköping

Linköpings kommun erbjuder sedan år 2000 föräldrar möjlighet att kostnadsfritt delta i olika föräldrastödskurser och föreläsningar.
Forskning visar att föräldraskapsstöd i form av föräldrastödskurser gynnar barnens hälsa. Forskningen visar också att föräldrars förmåga att visa värme och sätta gränser går att träna på och utveckla.

https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/familjeprogram/

- Uppsala län

I Uppsala läns landsting inledde barn- och ungdomspsykiatriska kliniken under hösten 2002 en satsning på COPE i samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen och länets kommuner.

https://vardochomsorg.uppsala.se/personligt-stod/socialt-stod/COPE/

- Umeå

Har erbjudit COPE sedan 2003.

 https://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/foraldraskapsstod.4.4edc9634150df5265da98d0.html

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt