logo

Frågor och svar

COPE och Barnkonventionen

Barnkonventionen eller konventionen om Barnets rättigheter ratificerades av Sverige 1990 och ska ligga till grund för hur vi bemöter barn och styr de beslut där barn är berörda.

Vid Svenska COPE-Föreningens nationella nätverksträff i Linköping 2014 var temat barnkonventionen.
Deltagarna granskade i arbetsgrupper hur COPEs metodik och strategier förhåller sig till barnkonventionen. COPE föreningens styrelse har därefter slutfört och sammanställt arbetsgruppernas arbete i detta dokument. Vi konstaterar att
både metodik och strategier stödjer barnkonventionens intentioner mycket väl och vi kommer att belägga detta i nedanstående text.

Själva konceptet föräldrautbildning stämmer väl överens med barnkonventionens intentioner att sätta barnet i främsta rummet samt att föräldrarna har huvudansvar för sina barn.

COPE finns i två varianter; ”COPE 3-12 år” för föräldrar med barn i 3-12 års ålder och COPE ”Tonår” för tonårsföräldrar. En COPE kurs består av 10 lektioner och förmedlar 9 strategier eller förhållningssätt. För en sammanfattande beskrivning av strategierna se bilaga.

Förälder definieras i detta dokument som en för barnet/ungdomen viktig vuxen. Vi har i texten utgått från Barnkonventionen så som den formuleras av Unicef.

docCOPE_och_Barnkonventionen_150101.doc

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt